Canvac integritetspolicy

1. ELON VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Elon Group AB, org.nr. 556654-6213, (“Elon”) vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter. 

Canvac är ett produktvarumärke som ägs av Elon Group. Under varumärket tillgängliggörs kvalitetsprodukter på värmepumpsområdet av högsta kvalitet som skapar ett behagligare inomhusklimat och ren luft, anpassade för nordiska förhållanden (”Canvac”).

I denna integritetspolicy vill vi beskriva hur Elon behandlar dina personuppgifter när du som kund, potentiell kund eller kontaktperson hos en företagskund eller potentiell företagskund besöker canvac.se, använder våra funktioner för mötesförfrågan på hemsidan och i övrigt när du har kontakt med Elon med anledning av Canvac.

Vid frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontakt”.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Elon är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING HOS ELON-BUTIKER

Elon är en butikskedja med nästan 300 butiker fördelade över hela landet. Elon-butikerna drivs dock inte av Elon utan av separata bolag. I vissa fall behandlar Elon-butikerna dina personuppgifter på uppdrag av Elon och är därmed att betrakta som Elons personuppgiftsbiträden. Ofta bestämmer dock Elon-butikerna själva för vilka ändamål dina personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. I dessa fall är varje respektive Elon-butik själv personuppgiftsansvarig för behandlingen. 

Oavsett vem som är personuppgiftsansvarig är vi noga med att tillse att de personuppgifter som lämnas mellan Elon och Elon-butikerna görs på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om hur och varför vi lämnar personuppgifter till Elon-butikerna under rubriken ”Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?”.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR ELON?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter och IP-adress. 

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Kunder och potentiella kunder


Elon samlar in och lagrar följande information om dig som Elon behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Elons åtaganden gentemot dig som kund eller potentiell kund.

Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress och telefonnummer

Uppgifter som du förmedlar till Elon per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Övriga uppgifter som du lämnar i samband med att du använder vår funktion för mötesförfrågan på canvac.se.

Kontaktpersoner hos en företagskund eller potentiell företagskund


Elon samlar in och lagrar följande information om dig som Elon behöver för att kunna kontakta dig som representerar ett företag eller organisation.

Person- och kontaktinformation, såsom namn, e-postadress och telefonnummer.

Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Elon per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Övriga uppgifter som du lämnar i samband med att du använder vår funktion för mötesförfrågan på canvac.se.

Besökare av canvac.se


I samband med att du besöker canvac.se samlar Elon in följande information om dig som Elon behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

Tekniska uppgifter, såsom IP-adress och cookiedata.

5. VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem och vilken laglig grund vi har för respektive behandling framgår av följande sammanställning:


Ändamål
För att marknadsföra Canvac genom post, e-post, telefon och SMS/MMS
Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Elons berättigade intresse av att marknadsföra Canvac, sina varor och andra liknande varor till dig som kund eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).


Ändamål
För att tillhandahålla vår boka möte-funktion på canvac.se.
Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Elons berättigade intresse av att kunna tillhandahålla vår boka möte-funktion på canvac.se, vilket utgör ett led i Elons berättigade intresse av att marknadsföra Canvac, samt underlättar för våra kunder vid planering och köp av produkter på värmepumpsområdet (intresseavvägning).


Ändamål
För att säkerställa driften av och utveckla hemsidan canvac.se.
Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Elons berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).


Ändamål
För att kunna hålla kontakten med en representant för kunden.
Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för Elons berättigade intresse av att ha kontakt med dig i egenskap av företagsrepresentant för företaget du representerar i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till företaget ifråga (intresseavvägning). 


6.  HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i den mån det krävs för att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Elon bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Elon får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

För närmare information om hur länge Elon lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Elon. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

7.  TILL VILKA LÄMNAR ELON UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Elon lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Elons åtaganden mot dig, kunder och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte. 

Med tredje part avses bl.a. Elon-butiker, andra bolag inom Elon-koncernen samt leverantörer av marknadsförings- och IT-tjänster.

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.


Tredje part
Elon-butiker.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
För det fall du själv väljer att använda vår boka möte-funktion på canvac.se kommer vi tillmötesgå din begäran och lämna ut dina kontaktuppgifter till vald butik.  


Tredje part
Andra bolag inom Elon-koncernen.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom exempelvis marknadsföring och ekonomi sköts gemensamt inom den koncern som Elon ingår i.


Tredje part
Leverantör av molntjänst.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Elon lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.


Tredje part
Myndigheter.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter. 


Tredje part
Avyttring.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
För det fall Elon avser att överlåta hela eller delar av Elons verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.


8. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Elon strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Elon att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9. SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Instagram, YouTube och Pinterest hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. 

Enligt Elon är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Elon ska kunna interagera och ha kontakt med Elon via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Elons kundservice och produkter lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Elons berättigade intresse av att marknadsföra sina varumärken och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

För mer information om hur Elon använder sociala medier hänvisas till elon.se/integritetspolicy.

10. DINA RÄTTIGHETER

Elon ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

Elon kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Elon begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Elon kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 7 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 10.  

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. 

Om du inte vill att Elon behandlar dina personuppgifter för profilering och/eller direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till oss. När Elon har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Elon om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 10.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Elons behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

11. SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Elon har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

12. COOKIES

Elon använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på canvac.se samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. 

13. ÄNDRINGAR

Elon har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Elon publicera den justerade integritetspolicyn på vår webbplats samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners. 

14. LÄS MER OM ELONS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur Elon behandlar personuppgifter när en kund eller kontaktperson hos företagskund besöker elon.se, köper varor och tjänster på elon.se och/eller i en Elon-butik, vid serviceärenden och i övrigt har kontakt med Elon hänvisas till elon.se/integritetspolicy. Där finner du även information om Elon Club och på vilket sätt vi behandlar våra Elon Club-medlemmars personuppgifter.

15. KONTAKT

Tveka inte att kontakta Elon om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Kontaktinformation:

Elon Group AB
Org.nr: 556654-6213
Postadress: Box 22094, 702 03 Örebro
Telefon: 010-220 40 00
E-post: gdpr@elon.se